اضافه شدن تصاویر عملیات صحرایی مطالعات ژئوتکنیک طرح افزایش ارتفاع سد دز
2012/05/03 12:52:53 ق.ظ

 

 

 

 

 

 

تصاویر عملیات صحرایی مطالعات ژئوتکنیک طرح افزایش ارتفاع سد دز به سایت اضافه شده است. این تصاویر از طریق گالری تصاویر و همچنین از طریق آدرس زیر قابل دسترسی می باشند:

 

 


 

 

http://banianpey.com/site/Default.aspx?tabid=142&AlbumID=506-5