مطالعات ژئوتکنیک به طور معمول یکی از اولین بخش های مطالعاتی در طرح های عمرانی محسوب می شود. به طور کلی هدف از انجام مطالعات ژئوتکنیک کسب اطلاعات در مورد شرایط زیر سطحی زمین و نیز کمیت و کیفیت مصالح طبیعی موجود در محل ساختگاه یک پروژه عمرانی است. لازم به ذکر است که یک پروژه عمرانی شاید در برگیرنده سازه های مختلف و متنوعی همچون سد، پل، تونل، راه، راه آهن، دیوار حائل، اسکله و یا انواع ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی باشد.
خدمات مطالعات ژئوتکنیک و زمین‌شناسی توسط شرکت بانیان پی دربردارنده کلیه خدمات در صحرا و آزمایشگاه شامل موارد زیر می‌باشد:

• مهندسی پی
• مکانیک خاک، سنگ و مصالح ساختمانی
• زمین‌شناسی مهندسی
• ارائه پروفیل زیرسطحی
• تحلیل، پایداری و طراحی روشهای پایدارسازی شیروانی های سنگی و خاکی
• طراحی، بهسازی و پایدارسازی سازه های نگهبان
• بافت شناسی مسیر (GSI)
• مطالعات منابع قرضه و مصالح ساختمانی پروژه های عمرانی
• آزمایش‌های برجا شامل انواع روشها مانند SPT، برش پره (Vane)، بارگذاری صفحه، اندازه‌گیری نفوذپذیری (لوژان و لوفران)