یکی از عوامل اصلی مخرب سازه ها و بناها و تاسیسات، آب می باشد که از چند طریق این بناها را در معرض خطر قرار می دهد از جمله سیلاب ، روان آب ناشی از بارندگی و ماندابهای ایجاد شده در اثر بارندگی و خطراتی دیگر .

مطالعات هیدرولوژی بر اساس داده ها و اطلاعات دستگاه های مرجع این خطرات را پیش بینی و حدود و ابعاد آنها رابرای سالهای طولانی مشخص می نماید تا محاسبان و طراحان سازه ها و بناها و تأسیسات با استفاده از این پارامترها، محاسبات و طراحی را انجام و به بهترین نحو این گونه بناها را از خطرات آتی محفوظ نمایند.

علم هیدرولوژی خود از آمار و اطلاعاتی استفاده میکند که توسط دستگاه ها و نهادهای مرجع تهیه و بطور رسمی جهت استفاده در امور مهندسی در دسترس قرار میدهند. از این طریق نیز می توان به پارامترها و فاکتورهای اصلی و مبانی محاسباتی برای دیگر رشته های مهندسی دست یافت.

خدمات مطالعات هیدرولوژی توسط شرکت بانیان پی دربردارنده خدمات زیر می‌باشد:

• مطالعات هواشناسی و اقلیم

• مطالعات هیدرولوژی و سیلاب

• مطالعات آبهای زیرزمینی

• مطالعات منابع آب